Име Позиция Телефон
* * *
Светлана Коева Директор на дирекция „Превенции” 052/820 677
Д-р Б. Станчев Гл.експерт „Превенции” 052/820 677
Ана Абрашева Гл. експерт "Секретар на МКБППМН" 052/820 770
Мартина Янева Гл. експерт „Координация на национални превантивни програми в ОВ” 052/820 677
Таня Атанасова Гл. експерт „Превенции” 052/820 677
Мая Попова Гл.счетоводител 052/820 750
Мануела Василева Счетоводител "Контрол по СФУК" 052/820 750
Тамара Топалова Касиер-счетоводител 052/820 604 в.15
Капка Николова Гл. експерт "Асоциално поведение" 052/820 751
Марина Иванова Ст. експерт "Психолог" 052 820 751
Константин Воденичаров Гл. експерт "Психолог" 052 820 751
Добромир Досев Ст.експерт „Секретар ОСНВ” 052/820 751
Гергана Вълева Мл.експерт "Превенция при деца и семейства в риск" 052 985 099
Димитър Димитров Гл.експерт "Секретар на МКБТХ" 052/820 748
Бисерка Алексиева Програмен мениджър по превенция на ХИВ/СПИН 052/820 748
Албена Вълчева Гл. експерт "Училищна превенция" 052/820 748
Иван Попов Ст. експерт "ПП" 052/820 748
Пламена Тодорова Мл.експерт "Превантивни кампании и проекти" 052/820 748

thumb6 varna ORIG