Име Позиция Телефон
* * *
Светлана Коева Директор на дирекция „Превенции” 052 820 677
Д-р Б. Станчев Гл.експерт „Превенции” 052 820 677
Ана Абрашева Гл. експерт "Секретар на МКБППМН" 052 820 770
Мартина Янева Гл. експерт „Координация на национални превантивни програми в ОВ” 052 820 677
Таня Атанасова Гл. експерт „Превенции” 052 820 677, ф.052 820 675
Диляна Атанасова-Гръбчева Ст. експерт "Превенция при деца и семейства в риск"" 052 820 677
Мая Попова Гл.счетоводител 052 820 750
Мануела Василева Счетоводител "Контрол по СФУК" 052 820 750
Събина Христова Счетоводител 052 820 604 в.15
Капка Николова Гл. експерт "Асоциално поведение" 052 820 751, 052 985 099
Марина Иванова Ст. експерт "Психолог" 052 985 099
Константин Воденичаров Гл. експерт "Психолог" 052 820 751,052 985 099
Добромир Досев Ст.експерт „Секретар ОСНВ” 052 985 099
Гергана Георгиева Мл.експерт "Превенция при деца и семейства в риск" 052 985 099
Данка Митрушева Мл.експерт "ПИЦ" 052 985 099, 052 820 751
Димитър Димитров Гл.експерт "Секретар на МКБТХ" 052 820 748
Бисерка Алексиева Програмен мениджър по превенция на ХИВ/СПИН 052 820 748,ф.052 820 749
Албена Вълчева Гл. експерт "Училищна превенция" 052 820 748, ф.052 820 748
Иван Попов Ст. експерт "Превантивни програми" 052 820 748
Пламена Тодорова Ст.експерт "ПИЦ" 052 820 748

thumb6 varna ORIG