начало
Стратегия срещу наркотиците на Европейския съюз (2005-2012) ПДФ Печат Е-мейл

Стратегия срещу наркотиците на Европейския Съюз (2005-2012)

 

 

Предговор

1. На 17/18 Юни 2004 г., Европейският Съвет покани Съвета с цел да се одобрят предложения не по-късно от Декември, 2004 г. за новата Стратегия срещу Наркотици на ЕС за периода 2005-2012. Рамката и приоритетите, установени от новата Стратегия ще послужат за основа на две последователни четиригодишни Плана за действие срещу наркотиците на ЕС.

 

2. Настоящата нова Стратегия срещу Наркотиците е базирана преди всичко на фундаменталните принципи на закона на ЕС и във всеки един аспект поддържа основните ценности на Съюза: уважение към човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, солидарност, управление на закона и човешките права. Тя цели да защитава и подобрява благосъстоянието на обществото и на индивидуалната личност, да защитава общественото здраве, да предлага високо ниво на сигурност за масите и да предприема балансиран, интегриран подход към проблема с наркотиците.

 

3. Настоящата стратегия е също така базирана на съответните конвенции на ОН (Единна конвенция за наркотични вещества от 1961 г., изменена с протокола от 1972 г., Конвенция за психотропните вещества от 1971 г. и Конвенцията срещу Незаконния трафик на Наркотични и Психотропни Вещества от 1988 г.), които са основни правни инструменти, чрез които се адресира проблема с наркотиците. Още повече, Специалната Сесия по въпросите на Наркотиците на Генерална Асамблея на ООН през 1998 потвърждава важността от интегриран и балансиран подход, в който намаляване на предлагането и намаляване на търсенето са взаимно подсилващи се елементи в политиката срещу наркотиците.

 

4. Стратегията е изработена в обсега на текущата правна рамка на ЕС, договорите на ЕО и е базирана на съответните компетенции на Съюза, Общността и индивидуалните държави-членки на ЕС, със съответно зачитане на спомагателността и пропорционалността. Стратегията също така взема предвид бъдещата Конституция на ЕС.

 

Проблемът с наркотиците възниква предимно на местно и национално ниво, но е глобален въпрос, който е необходимо да бъде адресиран в рамките на транснационален контекст. В този смисъл, действие, проведено на ниво ЕС играе важна роля. На общо ниво, опитите на ЕС са насочени към координация на всички обвързани действащи лица. В сферата на общественото здраве, Общността допълва дейностите на страните-членки, касаещи намаляването на здравни вреди, свързани с наркотиците, включително информация и превенция. Що се отнася до химическите прекурсори, които могат да се отклонят в производството на незаконни наркотици, законодателството на ЕС осигурява рамка за контрол на търговията в прекурсорите, както в обсега на Общността, така и в трети страни. Що се касае до прането на пари, законодателството на ЕС установява няколко мерки, чрез които да предотврати също така и прането на постъпления от наркотици. Относно правосъдието и вътрешните работи, сътрудничеството между полицията, митниците и съдебните органи е важен елемент в превенцията и борбата с трафика на наркотици. В обсега на този контекст, въвеждането на рамково решение относно трафика на наркотици е огромна стъпка, поставяща минималните положения за съставни елементи на криминалните действия и наказания в полето на трафика на наркотици. Най-накрая, в областта на външните взаимоотношения, ЕС предприема международни действия в комбинация с политически инициативи, като планове за действие и диалог относно наркотиците с различни региони по света, както и съдействие чрез програми за развитие.

 

5. Целта на настоящата Стратегия на Европейския Съюз е да добави стойност на националните стратегии, уважавайки принципите на спомагателност и пропорционалност, изложени в Договорите. Настоящата Стратегия акцентира върху това, че страните-членки трябва да вземат предвид влиянието на техните национални стратегии върху други страни-членки, начините, по които националните стратегии на различните страни-членки могат взаимно да се подкрепят и съдействието, което тези стратегии могат да окажат по отношение на постигане целите на Стратегията на ЕС. Също така, тя е предназначена да позволи размах на местната, регионалната, националната и транснационалната движеща сила и възможности, и да предостави на разположение оптимална употреба на ресурси. Внимание е обърнато и на организационните и финансови ограничения на страните-членки и институциите на ЕС.

 

6. Най-накрая, настоящата Стратегия разчита на Стратегията срещу Наркотици на ЕС 2000-2004 и взема предвид тези текстове, както и Оценката на Плана за действие по средата на мандата, реакцията на Съвета по отношение на тази Оценка и резултатите от Окончателната оценка.

 

§1. Въведение

 

7. Проблемът с наркотиците може да бъде разглеждан от различни перспективи, вариращи от политически, през здравни и от страна на проучвания, до ежедневната практика в полето и до оперативно съдействие срещу трафика на наркотици. Законодателството и политиките, чрез които подходът ще приеме форма в основата си, трябва да вземат предвид всички тези аспекти и да ги обединят в тясно свързана и последователна работа.

 

8. Текущата ситуация с наркотиците в ЕС е описана в годишните доклади на Европейския Център за Мониторинг на Наркотиците и Наркоманиите (EMCDDA) и Европол. Въпреки че моделите за консумация на наркотици винаги са варирали сред 25-те страни-членки на ЕС, особено що се отнася до мащаб, нови проблеми са се появили в някои области и няма данни, които да подсказват за съществен спад в употребата на наркотици. Въпреки това, разпространението на здравните вреди и броят на смъртните случаи вследствие на наркотици се е стабилизирал и дори е спаднал. Осигуряването на лечение за наркомани се е повишило и услугите са се разнообразили. Що се отнася до намаляване на предлагането, можем да заключим, че въпреки забележителните и често успешни опити както на национално, така и на ниво ЕС, трафикът на наркотици остава една от най-продуктивните търговии за организирани престъпни групи в рамките на ЕС. Тези факти наблягат на необходимостта от активна съпротива относно наркотиците през следващите години.

 

9. Резултатите от окончателната оценка на Стратегията среща Наркотиците и План за действие на ЕС 2000-2004 показват, че има прогрес в постигането на някои от целите на текущата Стратегия. Като допълнение, много от дейностите, изложени в текущия План за действие, са приложени или са в някакъв етап на прилагане. Въпреки това, данните на разположение не предполагат значително намаление в широкото разпространение на употребата на наркотици или съществено намаление на наличността на наркотици.

Резултатите от окончателната оценка също така водят до заключението, че:

• Трябва да се изложат ясни и прецизни цели и приоритети, които могат да се превърнат в оперативни показатели и дейности в бъдещи Планове за действия, като отговорността и крайните срокове за тяхното изпълнение да са точно дефинирани.

• Трябва да има траен прогрес в наличността, качеството и сравнимостта на информацията при мониторинга на ситуацията с наркотиците.

• Многогодишната Програма, укрепваща областта на свободата, сигурността и правосъдието трябва да отразява целите на новата Стратегия срещу Наркотиците и Плановете за действия.

• Основен фокус в работата на Хоризонталната Работна Група срещу Наркотиците (HDG) трябва да бъде предвижване напред и мониторинг на прилагането на дейностите, изложени в бъдещите Планове за действие срещу наркотиците на ЕС, както и водеща роля в работата на работните групи по проблеми с наркотиците на Съвета.

 

10. Имайки предвид Договорите, други уместни документи относно Европейската политика на действие и опита от последното десетилетие, Съветът идентифицира две основни цели, касаещи наркотиците. Те могат да бъдат синтезирани, както следва:

• ЕС цели съдействие за постигане на високо ниво на здравна защита, благосъстояние и социално единство чрез допълване действието на страните-членки в превенцията и намаляване на употребата на наркотици, зависимостта и вредите за здравето и обществото, свързани с наркотиците.

• ЕС и страните-членки целят да осигурят високо ниво на сигурност за масите чрез предприемане на действия срещу производството на наркотици, трафика на наркотици през границите и разнообразието на прекурсори, както и чрез засилени превантивни мерки срещу свързаната с наркотици престъпност, посредством ефективно съдействие, вложено в съвместен подход.

 

В преследване на тези цели, ЕС признава дяла си отговорност в световния проблем с наркотиците, както като консуматор на наркотични и психотропни вещества, произхождащи от трети страни, така и по-специално като производител и износител на синтетични наркотици; и е решен да адресира тези проблеми.

 

11. Настоящият интегриран, мултидисциплинарен и балансиран подход за комбиниране на намаляване на търсенето и предлагането, остава основата на подхода на Съюза към проблема с наркотиците и за в бъдеще. Този подход изисква сътрудничество и координация. Имайки предвид хоризонталния характер на проблема, това сътрудничество и тази координация ще трябва да бъдат допълнително развити не само в множество сектори, включително благосъстояние, здраве, образование, правосъдие и вътрешни работи, но също така и във връзка с държавите, които не са членки на ЕС и в уместните международни форуми. Един балансиран подход към проблема с наркотиците също така изисква адекватна консултация с широка група научни центрове, професионалисти, представителни неправителствени организации, гражданското общество и местните общности.

 

12. Настоящата Стратегия срещу Наркотиците на ЕС за 2005-2012 акцентира върху важността от подсилване на употребата на съществуващите инструменти. Но също така набляга на готовността на ЕС да развие нови такива с цел да се посрещнат предизвикателства, които възникват по време на прилагането.

 

Стратегията изрично предлага „тематичен“ или „регионален“ подход, който в определени случаи може да бъде подходящ. Това означава, че страните-членки, които са изправени пред един и същ проблем може да изследват варианта на интензивно (оперативно) съдействие с цел да бъде адресиран резултатно и сполучливо. Другите страни-членки, пред които не стоят същите проблеми, са свободни да решат дали да участват или не в каквито и да е било инициативи от този вид. Съветът ще се държи в течение за съответни развития във връзка с подобни инициативи чрез Хоризонталната Работна Група срещу Наркотиците (HDG).

 

13. Стратегията се концентира върху две полета от политиката на действие - намаляване на търсенето и намаляване на предлагането, както и върху две паралелни теми, международно сътрудничество и проучване, информация и оценка. За да се улесни практическото приложение, ще има два последователни Плана за действие срещу наркотиците, базирани на настоящата Стратегия, описващи специфични интервенции и дейности. Комисията се заема да изнесе предложение относно План за действие срещу наркотиците 2005-2008 г. в началото на 2005 г., след като се е консултирала с EMCDDA и Европол, което да бъде обсъдено с Европейския Парламент и одобрено от Съвета. Адекватна консултация с широка група от експерти, професионалисти и представители на гражданското общество също ще се състои. Комисията ще изготви преглед на годишния прогрес на съответните държави относно приложението на действията, съдържащи се в настоящия план за действие за преглед от страна на Съвета. Тя ще организира оценка на влиянието през 2008 г. с оглед да се предложи втори План за действие в периода 2009-2010 за консултация с Европейски Парламент и одобрение от страна на Съвета. През 2009-2012 г., Комисията ще продължи да изготвя прегледи на годишния прогрес и през 2012 г., Комисията ще организира цялостна оценка на Стратегията срещу Наркотиците и Плановете за действие на ЕС за Съвета и Европейския Парламент.

 

 

И двата Плана за действие ще съдържат рамка с действия и разписание на предложените дейности. Рамката може да бъде регулирана на базата на прегледа на годишния прогрес в случай, че се появят някакви съществени промени в ситуация с наркотиците в ЕС по време на продължителността на Плановете за действие.

 

14. Вземайки предвид както резултата, касаещ наркотиците във всяка една от 25-те страните-членки на ЕС, така и различията в ситуацията с наркотици в регионите, страните-членки и групите страни-членки, дейностите ще бъдат селектирани за включване в Плановете за действие на базата на пет критерия:

 

1. Дейностите на ниво ЕС трябва да предложат ясна добавена стойност и техните резултати трябва да бъдат измерими и реалистични. Предвидените резултати трябва да бъдат изложени предварително.

 

2. Плановете за действие трябва изрично да посочват времевата рамка, в която дейностите ще се извършат (за предпочитане е в рамките на периода на плана за действие), както и тези, които са отговорни за изпълнението и докладването на прогреса им.

3. Дейностите трябва допринасят директно за постигането на поне една от целите или приоритетите, изложени в Стратегията.

4. Интервенциите трябва да са рентабилни.

5. Трябва да има ограничен брой интервенции или дейности във всяко едно поле.

 

15. Инициативите в областта на намаляване на търсенето и предлагането може да си влияят една на друга. Комисията е помолена да вземе това предвид, когато развива инициативи в областта на намаляване на търсенето и предлагането, например като отдава преференция на проучванията и обмяната на най-добри практики, които се фокусират в тези връзки. Във връзка с този въпрос, Комисията и Съвета постоянно ще заимстват от познанието и компетенцията, налична в организации на специалисти, както в рамките на ЕС (EMCDDA, Европол, Евроджъст и Европейска Мрежа за Превенция на Престъпността), така и извън него(Съвета на Европа и Службата на ОН по Наркотиците и Престъпността). Комисията, Съвета и Европейският Парламент също така ще бъдат окуражени да осигурят ясна координация между собствените си дейности срещу наркотиците. В рамките на Съвета, Хоризонталната Работна Група срещу Наркотиците ще играе ключова роля в този опит.

 

16. До края на 2012 г., трябва да има прогрес по всички приоритети в областите, дефинирани в Стратегията. Това ще бъде постигнато чрез интервенции и дейности на ниво индивидуална страна-членка, групи страни-членки или ЕС като цяло и в сътрудничество с трети страни и международни организации като Съвета на Европа и ОН. Оценката на стратегията и Плана за действие срещу наркотиците ще се проведе от Комисията, в сътрудничество с EMCDDA, Европол и страните-членки.

 

§ 2. Координация

 

17. Координацията е ключът за установяване и провеждане на успешна стратегия срещу наркотиците. Присъединяването на десет нови държави в Европейския Съюз прави това дори по-належащ въпрос. Важността й е подчертана от Комуникацията на Европейската Комисия, издадена в края на 20031. За да се постигне интегриран, мултидисциплинарен и балансиран подход към проблема, координационните механизми на ЕС описани по-долу, трябва да бъдат допълнително развити, за да се улеснят и подобрят дейностите на сътрудничество на всички нива, и за да се съдейства за постигането на целите на настоящата Стратегия и плановете за действие, които произтичат от нея. Плановете за действие трябва да включват дейности, които ще съдействат за допълнително развитие на Европейските координационни механизми.

 

18. Координацията на политиката на действие срещу наркотиците на ниво ЕС трябва да се осъществява чрез Хоризонталната Работна Група срещу Наркотиците. Функциите на Хоризонталната Работна Група срещу Наркотиците са на първо място да изготви ясна и последователна политика на действие срещу наркотици за одобрение от страна на Съвета и второ – да преследва изпълнение на тази политика на действие от страна на Съвета. За да направи това, тя ще използва механизмите на настоящата стратегия и плановете за действие по нея, за да се увери, че мерките срещу незаконните наркотици на ниво ЕС са подходящо и ефективно координирани както една с друга, така и с мерките, взети на ниво страни-членки. Хоризонталната Работна Група срещу Наркотиците ще изпълнява тази роля без да спира други работни групи или институции в изпълняването на функции, които са в техните специфични компетенции. Но трябва да:

• наблюдава и ако е необходимо да разследва дейностите във всички други органи на ЕС, които имат връзка със стратегията срещу наркотиците;

• помага за избягване на дублирането на работа по наркотиците между нея и други органи;

• да сигнализира за пропуски;

• предлага, където е необходимо, стартирането на инициативи;

______________________________________

1 - 1 CORDROGUE 98 / COM (2003) 681 Final

 

19. За да се позволи на Хоризонталната Работна Група срещу Наркотиците да изпълнява водеща роля в областта на наркотиците, тя трябва да бъде държана в течение относно съответните развития на национално ниво и относно дейности, извършвани от други свързани работни групи на Съвета, като Работната група Полицейско и Митническо Съдействие, Мултидисциплинарна Група по Организираната Престъпност, Здравната Работна Група, Работната група по Икономически Въпроси и където има връзка - обществени чуждестранни работни групи и такива по политика на безопасност. В същото време, тези работни групи трябва не само да се държат в течение за съдържанието на Стратегията срещу Наркотиците, но също така да бъдат обвързани в прилагането на Плановете за действие.

 

20. Една от областите, в които координацията е от голямо значение, е тази на международното сътрудничество (т.е. външна за ЕС). Има нужда от по-ефективна координация между ЕС и неговите международни и Европейски партньори. Хоризонталната Работна Група срещу Наркотиците трябва редовно да отделя внимание на външните аспекти на политиката срещу наркотиците. Тя трябва да обезпечи обмяната на информация и да подготви общите позиции на ЕС върху елементите на външните взаимоотношения, що се отнася до политиката срещу наркотиците на ЕС.

 

21. Националните власти, отговорни за координирането на въпросите и политиката срещу наркотиците, ще съдействат за практическото изпълнение на Плановете за действие на ЕС в рамките на контекста на изпълнение на националните програми. Затова е важно тези национални власти да бъдат държани в течение за развитията в рамките на Хоризонталната Работна Група срещу Наркотиците (и обратно) като цяло. Председателството на Съвета осигурява редовни възможности, като общо правило два пъти в годината, за Националните Координатори по Наркотиците или тези, отговорни за координацията на други въпроси и политики срещу наркотиците, да се срещат и да обменят информация относно националните развития и да прегледат възможностите за повишено съдействие.

 

§3. Област на политиката на действие: намаляване на търсенето

 

22. В областта на намаляване на търсенето, Стратегията срещу Наркотиците на ЕС 2005-2012 има за цел следните конкретни резултати, които могат да се идентифицират:

 

Значително намаляване на употребата на и зависимостта от наркотици, както и на здравните и социалните рискове, свързани с наркотиците чрез развитие и подобряване на ефективна и интегрирана изчерпателна система за намаляване на търсенето, базирана на науката, включително мерки за превенция, ранна превенция, лечение, намаляване на вредата, реабилитация и социална ре-интеграция в рамките на страните-членки на ЕС. Мерките за намаляване на търсенето на наркотици трябва да вземат предвид социалните проблеми и тези, свързани със здравето, причинени от употребата на незаконни психоактивни вещества и едновременната употреба на много наркотици във връзка със законните психоактивни вещества като тютюн, алкохол и лекарства.

23. Подобна система за намаляване на търсенето предполага следните мерки, използвайки всички налични възможности според последните състояния на научното познание:

 

- да се предотврати започването на употреба на наркотици от страна на хората;

- да се предотврати превръщането на експерименталната употреба в редовна;

- ранна интервенция на модели на рискова употреба;

- осигуряване на програми за лечение;

- осигуряване на програми за реабилитация и социална ре-интеграция;

- редуциране на здравната и социална вреда вследствие на наркотици;

 

Всички тези мерки са допълващи се и трябва да се предлагат по интегриран начин и като цяло да допринасят за намаляване на употребата на и зависимостта от наркотици и намаляване на социалните и здравни последствия, свързани с употребата на наркотици.

 

24. С оглед на нуждата да се постигне добавена стойност на Европейско ниво, Съветът и Комисията са помолени да дадат приоритет на следните области и да ги адресират в предстоящите Планове за действие, с помощта на съвместни действия, обмяна на знания и опит и интензивно сътрудничество, особено в оперативните области, между страните-членки. В тази връзка също така е необходимо да се вземат предвид различните нива на здравни рискове, замесени с различни форми на употреба на наркотици (като напр. употреба на много наркотици) или житейски периоди и специфични ситуации (като ранно юношество, бременност, шофиране под влияние на наркотици).

 

25. В областта на намаляване на търсенето са идентифицирани следните приоритети:

 

1. Подобряващ се достъп до и ефективност на програми за превенция (от начално влияние до дълготрайно поддържане) и повишаване на съзнанието относно риска от употребата на психоактивни вещества и съответните последствия. За тази цел, превантивните мерки трябва да включват ранни рискови фактори, разкриване, целенасочена превенция и превенция базирана на семейството/общността.

 

2. Подобряващ се достъп до ранни програми за интервенция (мерки), особено за млади хора с експериментална употреба на психоактивни вещества.

 

3. Подобряващ се достъп до целенасочени и разнообразни програми за лечение, включително интегрирана психосоциална и фармаколкогична грижа. Нивото на ефективност на програмите за лечение трябва постоянно да се оценява. Лечението на здравни проблеми, които са резултат от употребата на психоактивни вещества, трябва да стане неразделна част от здравните политики.

 

4. Подобряващ се достъп до услуги за превенция и лечение на ХИВ/СПИН, хепатит, други инфекции, болести и здравни и социални щети, свързани с наркотиците.

 

§4. Политическа област: намаляване на предлагането

 

26. В областта на намаляване на предлагането, Стратегията срещу наркотиците на ЕС 2005-2012 и Плановете за действия ще донесат следния конкретен резултат, който може да се идентифицира до 2012:

 

Значително подобрение в ефективността, способността и базата знания за интервенции и действия за принудително прилагане на законите на ЕС и неговите страни-членки, целящи се към производството, трафика на наркотици, отбиване на прекурсорите, включително отбиването на прекурсорите на синтетични наркотици, внесени в ЕС, трафик на наркотици и финансиране на тероризма, пране на пари във връзка с престъпността, свързана с наркотиците. Това трябва да се постигне чрез фокусиране върху организираната престъпност свързана с наркотиците, като се използват съществуващи инструменти и рамки, където е уместно избиране на регионално или тематично сътрудничество и търсене на начини за засилване на превантивните действия във връзка с престъпността свързана с наркотиците.

 

27. В областта на правното принудително прилагане на политиката на ЕС относно наркотиците, фокусът трябва да бъде върху следните приоритети и дейности, избрани да бъдат включени в Плановете за действие съответно:

 

1. Засилване на сътрудничеството за принудително прилагане на законите на ЕС както на стратегически нива, така и на нива превенция на престъпност, за да се увеличат оперативните дейности в областта на наркотиците и отклонението на прекурсорите по въпросите: производство, (вътре в ЕС) трафика на наркотици през границите, престъпни мрежи, замесени в тези дейности и съответна сериозна престъпност, като през това време се зачита принципа на спомагателност.

 

Стратегическо сътрудничество на ниво ЕС в областта на принудително прилагане на законите относно наркотиците и прекурсорите трябва да даде приоритет на онези въпроси и форми на престъпност, които имат влияние върху ЕС като цяло и по този начин ясно предоставят добавена стойност на всички страни-членки. Това включва производство, незаконен (вътре в ЕС) трафик на наркотици през границите, престъпни мрежи, замесени в тези дейности и съответна сериозна престъпност. Освен това, докато стратегическата дейност е необходима да обуздае потока на наркотици от трети страни към ЕС, също така е необходимо да се спре потока на наркотици от ЕС към трети страни.

 

За да се изпълни този приоритет е необходимо хората, които чертаят линиите на действие, а така също и агенциите за принудително прилагане на законите - както ЕС така и национални - да подобрят и споделят своите знания. Това може да бъде направено чрез обмяна на най-добрите практики, определяне на основните потоци и стратегически и оперативен анализ на феномена престъпност, свързана с наркотиците. Откриването на нови разработки на престъпност, свързана с наркотиците в гореспоменатите области, ще имат последици за вземането на решения относно политиката, и следователно даването на приоритети за принудително прилагане на законите на ЕС, в тази област.

 

Този стремеж не може да бъде постигнат без заздравяването, чрез ЕС, сътрудничеството и структурите на сътрудничество между агенциите за принудително прилагане на законите. Трябва да се обърне особено внимание на прилагането на законите относно прането на пари във връзка с незаконния трафик на наркотици, трафика на наркотици и финансирането на тероризма и конфискуването на активи. Участието на Евроджъст във връзка с това трябва да бъде допълнително проучено.

 

Даването на приоритет на формите на сериозна престъпност в чертането на линии за действие не означава, че страните-членки не са напълно свободни да предприемат допълнителни действия (например насочени към престъпност на ниво-улица), независимо дали е самостоятелно или съвместно с други страни-членки и/или трети страни.

 

2. Повишаване на сътрудничеството относно принудителното прилагане на законите, между страните-членки, като се използват съществуващи инструменти и рамки.

 

Много инструменти и рамки са били създадени в последните години, като Рамково решение, формулиращо минимални разпоредби за съставните елементи на престъпните дейности и наказания в областта на трафика на наркотици, Екипи за съвместно проучване, Европейската заповед за арест, Европол и Евроджъст, Служба за финансово разузнаване, мерки за конфискуване на активи, и Конвенцията на Обединените Нации срещу Транснационалната Организирана Престъпност и нейните Протоколи.

 

Тези инструменти и рамки трябва да бъдат използвани в техния пълен потенциал. Съюзът и страните-членки трябва да научат повече за тяхната ефективност, влияние и пълен потенциал преди да бъдат представени нови широки мерки и правила на ЕС. Трябва да бъде избегнато дублиране и припокриване и средствата трябва да бъдат използвани по най-добрия начин.

 

Ролята, която Европол трябва да играе в координиране на събирането и разпространението на данни и сведения, е решаващо зависима от информацията, която получава от страните-членки. Трябва да се проучат начините за повишаване на систематичното докладване на такива материали от страните-членки.

 

Опциите, създадени с Конвенцията за Взаимна Правна Помощ по Въпросите за престъпността, сключена през 2000г., трябва да се считат за особено важни в връзка с това и трябва да бъдат внимателно разгледани, когато се насочват към престъпност свързана с наркотици.

 

3. Превенция и наказание за незаконен внос и износ на наркотици и психотропни вещества, включително към териториите извън страните-членки

 

Докато Стратегията подчертава значимостта на това да се обърне дължимото внимание на принципа на спомагателност, тя също така потвърждава, че последователните национални политики за преследване във всички страни-членки са предварително условие за обща и правдоподобна политика за принудително прилагане на законите за наркотиците на ЕС. Страните-членки ще направят усилия към последователност на стандартите на съдебните практики в страните-членки.

 

Освен това, оценката на функционирането на Рамковото решение, формулиращо минимални разпоредби за съставните елементи на престъпните дейности и наказания в областта на незаконния трафик на наркотици, включително неговия ефект върху международното съдебно сътрудничество в областта на незаконния трафик на наркотици, ще бъде неразделна част от Стратегията.

 

4. Увеличаване на принудителното прилагане на закони, криминални проучвания и съдебно научно сътрудничество между страните-членски на ЕС, в рамките на ЕС, които имат общи интереси и/или се изправят пред еднакви проблеми свързани с наркотиците.

Може да се създаде по-голяма възможност за страните-членки, които са изправени пред един и същ проблем (напр. отклоняване на прекурсори, контрабанда на кокаин, хероин или канабис, производство на синтетични наркотици, криминално проучване и съдебни научни въпроси), да се обединят на база проект за търсене на решения. Тези усилия вероятно ще направят принудителното прилагане на закони, действията на митниците и съдилищата, по ефективни. Такива проекти биха могли, например, да приемат формата на съвместно проучване, изследователски екипи, създаването на мрежи на обмяна в каквато и да е дадена област, проекти по представяне профила на наркотиците, обучения, семинари или конференции по специални теми. В тази област трябва да се използват напълно способностите на Европол, Евроджъст и Цепол. Знанието и опита, придобити чрез съвместни проекти ще бъдат споделени с всички страни-членки на ЕС, Комисията, Европол и Евроджъст, в подходящите рамки на Съвета, така че най-добрите практики да могат да се прилагат навсякъде.

 

5. Засилване на опитите за принудително прилагане на законите, насочени към страни, които не са членки на ЕС, особено страните и регионите-производители по маршрута на трафика.

 

Изчезването на повечето гранични проверки по вътрешните граници, са направили ЕС дори още по-атрактивен пазар за незаконни наркотици и отклоняване на прекурсори. Веднъж, след като са попаднали в границите на ЕС, незаконните продукти могат да се търгуват повече или по-малко свободно без да привличат вниманието на митниците или местните власти за принудително прилагане на законите. Международната организирана престъпност не зачита национални граници или национални власти.

 

За това, Европейското сътрудничество относно контрола на високо-рискови продукти, влизащи в Съюза, също така и принудителното прилагане на закони относно трафика на наркотици в рамките на ЕС, трябва да се увеличи. За да направи Съюза по-малко атрактивен за престъпни организации, е наложително властите по принудително прилагане на законите и митническите органи да подобрят проверките на техните съответни територии. Националните проверки допълват мерките предприети на външните граници на ЕС. Митниците и други служби за принудително прилагане на законите, трябва да работят заедно за изпълнението на тази политика.

 

В случай на опити за принудително прилагане на законите извън ЕС, е съществено да се контролира, подобри и - където е необходимо - разшири мрежата на офицерите за свръзка на страните-членки в трети страни. Относно основните принципи на ЕС, трябва да се предприемат мощни действия, които да окуражат и разширят сътрудничеството с изпълнителни агенции в трети страни, като им се предостави финансова и логистична подкрепа, а така също и повече съвместни проекти, където страни-членки събират познания, за да се справят с общ проблем. За изпълнението на този приоритет, напълно трябва да се използват инструментите на Общата Външна Политика и Политиката за Сигурност.

 

§ 5. Идея за едновременни действия: международно сътрудничество

 

28. В областта на международно сътрудничество Стратегията срещу наркотиците на ЕС 2005-2012 ще се стреми към следния конкретен резултат, който може да се идентифицира:

 

Значително подобрение в ефективното и по-забележимо сътрудничество между страните-членки и между тях и Комисията в промотирането и подпомагането на един балансиран подход към проблема с наркотиците и прекурсорите в отношенията с международни организации, в международните форуми и с трети страни. Това със стремеж да се намали производството и предлагането на наркотици в Европа и да се помогне на трети страни в приоритетни области за намаляване на търсенето на наркотици като неразделна част от политическото сътрудничество и сътрудничество за развитие.

 

29. Глобалният характер на проблема с наркотиците изисква регионални, международни и многостранни подходи. Като потвърждение на принципа за споделена отговорност, координацията и сътрудничеството трябва да бъдат засилени, и двете двустранно (между Съюза и трети страни) и в рамките на международни организации и форуми.

 

Също така това изисква едно пълно усилие, което включва принудително прилагане на законите, изкореняване, намаляване на търсенето и алтернативни средства за препитаване и алтернативни инициативи за развитие, подкрепени от местните общини. Програмите срещу наркотиците в трети страни е малко вероятно да успеят, освен ако и четирите елемента се подхванат заедно, с повишено обвързване от страна на Европейския Съюз и страните-членки.

 

30. Във външните взаимоотношения, следните приоритети са били идентифицирани:

1. Координирано, ефективно и по-забележимо действие от страна на Съюза в международните организации и и форуми, повишавайки и промотирайки един балансиран подход към проблема с наркотиците.

 

Европейският Съюз трябва да се стреми към разширяване на своето политическо влияние на международната сцена и постигане на максимално въздействие с ресурсите, които посвещава на борбата с производството и трафика на наркотици, и на намаляване на търсенето на наркотици и съответните негативни последици.

 

Страните-членки и Комисията трябва да продължат да провеждат консултации в Съвета, с оглед изграждането на един общ подход и координиране на техните действия в международните форуми, които се занимават с проблема с наркотиците. Този общ подход трябва - както в миналото - да бъде насочен както към усилия в международни организации и форуми, като напр. Съветът на Европа (Помпидо Груп), UNODC, the Dublin Group, the WHO и UNAIDS, така също и към взаимоотношенията на Съюза с трети страни2

 

_________________________________________

2 - В заключенията на Съвета относно взаимоотношенията ЕС-ОН, приети през декември 2003г., Съветът заявява между другото, че е определено да се подобри съгласуваността на посланието на ЕС към ОН чрез подходящо управление на своите официални отчети и по-добро координиране на подпомагането.

 

2. Специални усилия във връзка със страните-кандидатки3, и потенциални страни-кандидатки4, като напр. страните, които са в процес на стабилизация и асоциация.

 

Съюзът трябва да се стреми да окуражава страните-кандидатки и потенциалните страни-кандидатки да приемат и прилагат Европейското законодателство на ЕС и да участват възможно най-пълно в съществуващите структури, като EMCDDA, Европол и Евроджъст.

 

3. Подпомагане на трети страни, включително съседни на Европа страни, и ключови страни на производство и транзит на наркотици да бъдат по-ефективни в намаляване на търсенето и предлагането на наркотици, както чрез по-тясно сътрудничество сред страните-членки на ЕС, така и чрез насочване на основните въпроси, свързани с наркотиците, към основния общ външен политически диалог за сигурност и сътрудничество за развитие.

 

Нови споразумения за сътрудничество между ЕС и трети страни трябва да продължат да включват специални клаузи за сътрудничество в контрола върху наркотиците. Клаузата трябва да бъде приспособена към региона или страната и трябва да е неизменно базирана на принципите, съгласувани на 20та Специална сесия на Генералната асамблея на ООН (UNGASS) (балансиран и интегриран подход, базиран на идеята за споделена отговорност). Още повече, оценяването на програмите за сътрудничество на ЕС и страните-членки трябва да включва - когато е уместно - оценяване на проектите за контрол върху наркотиците.

 

Ясно е, че една политика може да бъде ефективна, само ако въвежда ясни приоритети. Плановете за действие и механизмите на ЕС по въпросите за наркотиците с други региони, особено механизма за наркотиците на високо ниво ЕС/ЛАК, трябва да остане крайъгълен камък на сътрудничеството на Съюза с тях относно наркотиците. Усилията на ЕС трябва да бъдат базирани както на връзката на дадена страна или регион с проблема с наркотиците в Съюза, така също и на въздействието на проблема с наркотиците върху екологичното развитие на тези страни или региони.

_________________________________________

3 - Понастоящем: България, Румъния, Турция и Хърватска*

4 - Понастоящем: Албания, Босна и Херцеговина, Бивша Югославска Република Македония, Сърбия и Черна Гора, * Хърватска продължава да бъде част от процеса на стабилизация и асоцииране.

 

 

Особено внимание трябва да се обърне на сътрудничеството със страни от Източната граница на Съюза5, Балканските държави, Афганистан и нейните съседи, страните от Латинска Америка и Карибския басейн, Мароко, и други маршрути на наркотиците.

 

Интегрирането на разглеждане на проблема с наркотиците в сътрудничеството за развитие (между другото чрез продължаване окуражаването на алтернативни средства за препитание) може също така доста да помогне за повишаване на рационалното използване на усилията на ЕС да намали предлагането на наркотици и последиците от употребата на наркотици. В допълнение, подпомагане за улесняване на международното сътрудничеството между полиция и митници ще остане важно, ако производството и трафика са подхванати ефективно. В тази връзка, мерките за регионално сътрудничество, които включват всички страни по специални маршрути на наркотици и възможни ключови партньори, могат да играят важна роля в уверяване на това, че са подходящи изчерпателни решения.

 

Усилията на ЕС и страните-членки да отразят тези приоритети в своите бюджети за външни отношения, включително възможни тематични бюджетни линии, свързани с наркотиците. Страните-членки и Комисията могат и трябва да използват по-добре своите колективни знания, ноу-хау и познания в отношенията си с трети страни в областта на наркотиците.

 

§ 6. Идея за едновременни действия: информация, изследване и оценяване

31. Информация и Изследване

 

В областта на информацията и изследването, Стратегията срещу наркотиците на ЕС 2005-2012 ще има следния резултат, който може да се идентифицира:

 

По-добро разбиране на проблема за наркотиците и развитието на оптимално реагиране на него чрез значително и непрекъснато подобрение в базата и инфраструктурата на знанията.

___________________________________________

5 - Понастоящем Руската Федерация, Беларус и Украйна.

 

 

В областта на информацията и изследванията са идентифицирани следните приоритети:

 

1. Подобряване инфраструктурата на знанията на ЕС в областта на наркотиците и консолидиране на системите и инструментите за информация относно наркотиците, разработени през периода 2000-2004, използвайки напълно Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманите (EMCDDA) и Европол.

 

2. Всеки един от плановете за действие на ЕС трябва да съдържа приоритетни изследователски теми, които да бъдат насърчавани на ниво ЕС, вземайки предвид бързата еволюция на проблема с наркотиците. Широкомащабен обмен и разпространение на резултати от изследвания, опит и добри практики трябва да бъдат промотирани на ниво страни-членки и ЕС, вземайки предвид работата, извършена от съответните международни организации. Специално внимание трябва да бъде обърнато на обучението на професионалисти и консултиране на частни и публични лица.

 

32. Оценяване

 

В областта на оценяването, Стратегията срещу наркотиците на ЕС 2005-2012 ще има следния резултат, който може да бъде идентифициран:

 

За да даде ясни индикации за заслугите и недостатъците на настоящите дейности и действия на ниво ЕС, оценяването трябва да продължи да бъде неразделна част от един подход на ЕС към политиката срещу наркотиците.

В областта на оценяването е идентифициран следния приоритет:

 

Комисията ще бъде отговорна за продължителното цялостно оценяване на Стратегията и Плана за действие с помощта на страните-членки, EMCDDA и Европол. Това трябва да бъде проведено на база подходящи методологически инструменти и параметри, като се вземе под внимание работата, извършена от EMCDDA и Европол в тази област.

 

 

 
 
   
 
     
 
   
Design by windows vista forum and energiesparlampen