УКАЗАНИЕ

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ по превенция на рисковото поведение сред децата и младите хора за 2017 година

съгласно

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА

ПРОЕКТИ НА  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ СРЕД ДЕЦА И МЛАДИ ХОРА – ОБЩИНА ВАРНА

(наричана по-долу „Наредбата”)

І. Дирекция „Превенции”, Община Варна, на основание Наредбата и поетите ангажименти по изпълнението на Програма „Варна – Европейска младежка столица 2017“ , подпомага финансово проекти на неправителствени организации за превенция на рисковото поведение на деца и млади хора, включващи дейности:

 1. от една или повече области на действие - превенция на употребата на наркотични и други психоактивни вещества, превенция на асоциално поведение и правонарушения сред деца и млади хора, превенция на рисково сексуално общуване и ХИВ/СПИН и превенция на трафика на хора, превенция на рискове в интернет среда;
 2. с насоченост към и/или участие на млади хора на възраст между 15 и 34 години.     

II. Организациите могат да кандидатстват в дирекция Превенции” с един проект на стойност до 5000 лева, със срок на изпълнение на дейностите, не по-рано от 1 април 2017 и не по-късно от 31 октомври 2017 година.

III. Информацията за условията и реда за кандидатстване е публична и се предоставя от дирекция „Превенции” по електронен път и на страниците на варненски ежедневници.

IV. Условия за кандидатстване за финансиране на проекти

 1. С проект могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
 2. Дейностите по проекта трябва да бъдат разработени в съответствие:
  1. с принципите, целите, задачите и приоритетите на националната и общинската политики за превенция наупотребата на наркотични и други психоактивни вещества, превенция на асоциално поведение и правонарушения сред деца и млади хора, превенция на рисково сексуално общуване и ХИВ/СПИН и превенция на трафика на хора, превенция на рискове в интернет среда;
  2. с визията, принципите, приоритетите и направленията, описани в концепцията на Програма „Варна – Европейска младежка столица 2017“.
 3. Дирекция „Превенции” по реда на Наредбата, не финансира проекти:
  1. на политически партии и организации, професионални съюзи, кооперации и религиозни организации;
  2. свързани с инвестиционна или стопанска дейност;
  3. целящи дарения, стипендии или благотворителни дейности;
  4. включващи еднократни прояви от вида: концерт, спектакъл, спортни състезания и

други, както и такива с комерсиална цел /билети, такси участие и др./;

 1. включващи лагери и екскурзии, пътувания с учебна или туристическа цел;
 2. включващи ремонтна дейност, закупуване на земя и дълготрайни материални активи.

4.  Дирекция „Превенции” не финансира дейности, реализирани извън срока на договора по чл.16 от Наредбата, на стойност над 5 000 лв., както и проекти, които са цел и приоритет на други дирекции в Община Варна.

V. Ред за кандидатстване

1.   Кандидатстващите организации представят не повече от един проект годишно към дирекция „Превенции” на формуляр за кандидатстване, утвърден от директора на дирекция „Превенции”.   

2.  Към формуляра, кандидатстващите организации трябва да приложат следните документи:

Задължителни документи

 1. заверено от организацията копие от съдебната регистрация на сдружението;
 2. заверено от организацията копие от удостоверение за актуалното състояние на сдружението, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на внасяне на проекта за разглеждане;
 3. заверено от организацията копие от регистрация по БУЛСТАТ;
 4. заверено от организацията копие на документ, удостоверяващ наличие на разплащателна сметка на името на организацията, издаден от съответната банка (с отразен адрес, IBAN и BIC код на банката);
 5. декларация за липса на парични задължения на организацията към държавата и общината /по образец/.
 6. протокол от решение на Управителния съвет за кандидатстване с предложения проект /по образец/.
 7. декларация от председателя на организацията /по образец/.

Други документи

 1. декларация за партньорство, при наличие на партньор(и), за поемане на конкретни ангажименти по проекта.
 2. препоръки от институции и организации, гарантиращи осъществяването на проекта;
 3. други документи, касаещи спецификата на проектното предложение.

3.  При настъпване на промени в обстоятелствата, удостоверени с документите изброени по-горе, кандидатстващата организация е длъжна в 7-дневен срок да представи документ за промяна в дирекция „Превенции”, с придружително писмо до директора на дирекция „Превенции”, депозирано в деловодството на Община Варна.

4.  Формулярът за кандидатстване и приложенията към него се подават в деловодството на Община Варна, класирани в папка и с придружително писмо /по образец/ до директора на дирекция „Превенции”, съдържащо наименованието на организацията, наименованието на проекта и опис на всички приложени документи, по реда на тяхното класиране.

5.  Не се разглеждат проекти с липсваща документация и такива, получени след обявения в средствата за масова комуникация краен срок.

6.  Постъпилите проекти се съхраняват в дирекция „Превенции” – Община Варна в срок три години от входящата регистрация на проекта.

7.  Получените в дирекция „Превенции” документи за участие в конкурса са окончателни и не се връщат на кандидатствалите организации.

8.  Директорът на дирекция „Превенции” определя служителите и вътрешния ред, по който се обработват и разглеждат представените от кандидатстващите организации проекти. Служителите изготвят писмено становище по представените проекти. Проекти с изготвени към тях писмени становища се внасят за разглеждане от експертна комисия, определена в Наредбата.

9.  В графика на дейностите по проекта не трябва да се предвиждат дейности различен от посочения срок в точка ІІ от настоящото Указание.

10.  Наименованието на проекта трябва по ясен и недвусмислен начин да отразява съдържанието му.

11. Всички отпечатани материали, информация или публикации в медиите или специализирани печатни и електронни издания (в това число и уеб-сайт), които са част от изпълнението на проекта трябва да съдържат данни на видно място за финансовия донор - Община Варна, Дирекция „Превенции” и логото на Програма „Варна – Европейска младежка столица 2017“.

VI. Оценяване, изпълнение и отчитане на проектите

1.   Проектите се оценяват от експерти посочени от директора на дирекция „Превенции” въз основа на анализ по критериите за оценяване на проектите. Експертите изготвят писмено становище за всеки проект, отразено във формуляр.

Критерии за оценяване на проектите:

 1. Съответствие с хоризонталните принципи и ключовите направления по Програма „Варна – Европейска младежка столица 2017“;
 2. Организационен капацитет и опит на организацията;
 3. Конкретност и реалистичност на целите на проекта;
 4. Ясно дефинирани целеви групи, обхват и механизми за достигането им;
 5. Ясно дефинирани и измерими дейности, съответни на заложените цели и целеви групи;
 6. Адекватност на индикаторите за оценяване на изпълнение на дейностите;
 7. Квалификация и опит на екипа, реализиращ проекта;
 8. Използваните механизми за популяризиране на дейностите и резултатите от проекта;
 9. Реалистичен бюджет и адекватно финансиране на дейностите.

2.  Кандидатстващите организации писмено се уведомяват за решението на експертната комисия, съгласно чл.15 от Наредбата.

3.  Кандидатстващите организации, чиито проекти са одобрени от експертната комисия, подписват договор с дирекция „Превенции” съгласно чл.16 от Наредбата.

4.  Всяка организация трябва да съхранява оригиналите на договорите, както и кореспонденцията си с дирекция „Превенции”, съгласно изискванията на нормативната уредба на Република България.

5. Ограничения във финансовия план на проекта:

 1. Сумата за възнаграждения за управление на проекта (ръководител и/или счетоводител) не може да надхвърля 10% от сумата на отпуснатите по проекта средства.
 2. Административните разходи по проекта (телефон, факс, куриерски, пощенски услуги и др.) не могат да надхвърлят 5% от сумата на отпуснатите по проекта средства.
 3. Председателят на НПО няма право да сключва договор за изпълнение на проекта със себе си като физическо лицe.
 4. Планиране на възнагражденията на изпълнителите (възнагражденията да се посочват с включени в тях осигуровки и данъци от работодател и работник):

Таблица за препоръчителното изчисляване на възнагражденията на изпълнителите на дейности по проекта

Лекции пред младежи, ученици, родители или представители на общността

До 10 лв./час

Обучение на младежи, ученици, родители или представители на общността чрез използване на интерактивни методи за преподаване

До 15 лв./час

Обучение на учители и доброволци, в т.ч. на връстници обучаващи връстници

До 15 лв./час

Обучение на професионалисти – медицински персонал, социални работници, психолози, педагогически съветници, обществени възпитатели, аутрич-работници, консултанти и др.

До 20 лв./час

Работа с лица, групи или семейства в риск  – консултиране, работа на терен, насочване и водене на случай

До 20 лв./час

Статистическа или аналитична обработка на данни от изследвания, разработване на методологични материали, консултиране на екипи, супервизия, оценяване на процеса и ефективността

До 20 лв./час

Други – спортна или игрова анимация, медиация, създаване и поддържане на уеб-страница, реклама и дизайн, свързани консултантски услуги

До 15 лв./час

6. След подписване на договор с Община Варна, организацията - изпълнител получава одобрените по проекта средства на два транша:

6.1. 80% от одобрената сума - след подписване на договор, при стартирането на проекта и след представяне на фактура от сдружението в счетоводството на Дирекция “Превенции”;

6.2. 20% от одобрената сума – след цялостно (100%) отчитане на проектите (финансово и съдържателно), след представяне на фактура за 20% от сдружението в счетоводството на дирекция „Превенции” и подписване на приемно-предавателен протокол.

7. При необходимост от промяна на параметрите на утвърден проект или при изпълнение на проект по начин, различен от одобрения, управителният орган на организацията-изпълнител изпраща в дирекция „Превенции” специално писмено обяснение по случая, с придружаващо писмо до директора на дирекция „Превенции”, депозирано в деловодството на общината. Организацията продължава изпълнението на проекта, ако в срок от 7 дни не получи възражение от страна на дирекция „Превенции”.

8. Проектите се отчитат съгласно условията и срока на договора с краен финансов и съдържателен (технически) отчет:

 1. Крайният отчет - финансов и съдържателен, се внася от организацията-изпълнител с придружаващо писмо в деловодството на Община Варна, не по-късно от 15 дни след приключването на проекта.
 2. Към финансовия отчет се прилагат заверени от организацията-изпълнител копия от всички оригинални документи за направените разходи по проекта.
 3. Към съдържателната част на отчета се прилагат документи и материали (не повече от един екземпляр от вид), удостоверяващи изпълнението на проекта.

9. Организация, която не представи краен (финансов и съдържателен) отчет, съгласно изискванията на Наредбата, или е изразходвала средствата неправомерно и не по предназначение, дължи връщането им, съгласно нормативната уредба на Република България. Същата се лишава от правото да кандидатства за бъдещо финансиране с проект пред Община Варна за срок от две години.

10. Договорните отношения по финансираните проекти приключват с изготвяне и подписване на приемно - предавателен протокол от страна на организацията-изпълнител и вътрешна комисия, определена от директора на дирекция „Превенции”, с който се одобрява крайният отчет и превеждане на сумата, съгласно чл.17, ал.2, в определения по договора между бенефициента и Община Варна срок.

11. Дирекция „Превенции” има право да осъществява контрол, съобразно графика за дейността, да изисква и ползва всички материали, които са разработени по проекта.

12. Крайният срок за подаване на проектните документи е 7 март 2017 г., в деловодството на Община Варна.

Всички документи необходими за кандидатстване можете да изтеглите от сайта на дирекция „Превенции” – www.prevencii.com

Допълнителна информация можете да получите на тел. 052/820 677

thumb6 varna ORIG