НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
НА ПРОЕКТИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ СРЕД ДЕЦА И МЛАДИ ХОРА – ОБЩИНА ВАРНА

Глава първа


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Наредбата определя условията и реда за финансово подпомагане на проекти за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора, реализирани от неправителствени организации на територията на Община Варна.
Чл.2. На основание чл. 43 от Устройствения правилник, Дирекция „Превенции“, Община Варна изпълнява, координира, контролира и подпомага дейност „Програма за финансиране на проекти, осъществявани от НПО за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора“, част от „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора“ на дирекция „Превенции“.
Чл.3. Програмите по чл. 2 се приемат от Общински съвет – Варна, като средствата за тяхното изпълнение се осигуряват в рамките на определените бюджетни средства в съответната година.
Чл.4. Информацията и документите за дейност „Програма за финансиране на проекти, осъществявани от НПО за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора“ е публична и се предоставят от дирекция „Превенции” по електронен път, на страниците на варненски ежедневници и на сайта на дирекция “Превенции“ - www.prevencii.com.


Глава втора


УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
Раздел I

Условия за кандидатстване за финансиране на проекти
Чл.5. По дейността, посочена в чл. 2, могат да кандидатстват:
ал.1 Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
ал.2 Организациите по ал. 1, трябва да осъществяват дейности в съответствие с принципите, целите, задачите и приоритетите на общинската политика за превенция на наркоманиите, превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и асоциално поведение сред младите хора, превенция на ХИВ/СПИН и превенция на трафика на хора.
Чл.6. Дирекция „Превенции”, по реда на наредбата, не финансира проекти:
1. на политически партии и организации, професионални съюзи, кооперации и религиозни организации;
2. свързани с инвестиционна или стопанска дейност;
3. целящи дарения, стипендии или благотворителни дейности;
4. включващи еднократни прояви от вида: концерт, спектакъл, спортни състезания и други, както и такива с комерсиална цел /билети, такси участие и др./;
5. включващи лагери и екскурзии, пътувания с учебна или туристическа цел;
6. включващи ремонтна дейност, закупуване на земя и дълготрайни материални активи.
Чл.7. Дирекция “Превенции”, по реда на Наредбата, не финансира дейности:
ал.1 Реализирани извън срока на договора по чл. 16 от Наредбата.
ал.2 На стойност над 5 000 лв.
ал.3 Такива, които са цел и приоритет на други дирекции в Община Варна.


Раздел II

Ред за кандидатстване
Чл.8. Кандидатстващите организации представят не повече от един проект годишно към дирекция „Превенции”, на формуляр за кандидатстване, съобразно Указанията за изготвяне на проекти, утвърдени от директор на дирекция „Превенции”.
Чл.9. Към формулярът по чл. 8 кандидатстващите организации:
ал.1 Задължително прилагат следните документи:
1. заверено от организацията копие от съдебната регистрация;
2. заверено от организацията копие от удостоверение за актуалното състояние, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на внасяне на проекта за разглеждане;
3. заверено от организацията копие от регистрация по БУЛСТАТ;
4. заверено от организацията копие на документ, удостоверяващ наличие на разплащателна сметка на името на организацията, издаден от съответната банка (с отразен адрес, IBAN и BIC код на банката);
5. декларация за липса на парични задължения на организацията към държавата и общината /по образец/;
6. протокол от решение на Управителния съвет за кандидатстване с предложения проект.
ал.2 В съответствие със спецификата на проекта, прилагат и допълнителни документи:
1. декларация за партньорство, при наличие на партньор(и), за поемане на конкретни ангажименти по проекта;
2. препоръки от институции и организации, гарантиращи осъществяването на проекта;
3. други документи, касаещи спецификата на проектното предложение.
Чл.10. Дирекция „Превенции”, като финансиращ орган, не може да бъде партньор по проекти, финансирани по реда на настоящата Наредба.
Чл.11. При настъпване на промени в обстоятелствата, удостоверени с документите по чл. 9, кандидатстващата организация е длъжна в 7-дневен срок да представи документ за промяна в дирекция „Превенции” с придружително писмо до директора на дирекцията, депозирано в деловодството на Община Варна.
Чл.12. Формулярът за кандидатстване и приложенията към него се подават в деловодството на Община Варна, класирани в папка и с придружително писмо по образец до директора на дирекция „Превенции”, съдържащо наименованието на организацията, наименованието на проекта и опис на всички приложени документи, по реда на тяхното класиране.


Глава трета

ОЦЕНЯВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ
Раздел I

Оценяване на проектите
Чл.13. Постъпилите проекти се съхраняват в дирекция „Превенции” в срок три години от входящата регистрация на проекта.
ал.1 Директора на дирекция „Превенции” определя служителите и вътрешния ред, по който се обработват и разглеждат представените от кандидатстващите организации проекти.
ал.2 Служителите по ал. 1 изготвят писмено становище по представените проекти.
ал.3 Проекти с изготвени към тях писмени становища се внасят за разглеждане от експертна комисия, определена в чл. 14.
ал.4 Не се разглеждат проекти с липсваща документация и такива, получени след обявения краен срок.
Чл.14. Кметът на Община Варна със заповед назначава експертна комисия за разглеждане и оценяване на постъпилите проекти по дейността посочена в чл. 2.
ал.1 Експертната комисия се състои от председател, секретар и членове.
ал.2 Членове на Експертната комисия могат да бъдат и външни експерти.
ал.3 Членовете на Експертната комисия представят декларации, че нямат търговски, финансов или друг делови интерес от осъществяването на проектите.
ал.4 Експертната комисия заседава в пълен състав и взема решения с обикновено мнозинство.
ал.5 Експертната комисия разглежда, оценява и класира проектите, кандидатствали за финансиране.
ал.6 Експертната комисия съставя протокол за своята работа.
ал.7 В 5-дневен срок от приключване на работата си, експертната комисия представя протокола на Кмета на Община Варна и Председателя на Общински съвет - Варна.
Чл.15. Кандидатстващите организации се уведомяват писмено за решенията на експертната комисия в 10-дневен срок от датата на предаване на протокола по чл. 14, ал. 7, с аргументация, в случай на отказ.

Раздел II

Изпълнение на проектите
Чл.16. Кандидатстващите организации, чиито проекти са одобрени от експертните комисии, подписват договор с Община Варна в 7-дневен срок след датата на предаване на протокола по чл. 14, ал. 7.
Чл.17. След подписване на договор с Община Варна, организацията - изпълнител получава одобрените по проекта средства на два транша.
ал.1 80 % от одобрената сума - след подписване на договор, при стартирането на проекта и представяне на фактура от организацията в счетоводството на дирекция „Превенции”.
ал.2 20 % от одобрената сума – след цялостно (100 %) отчитане на проектите (финансово и съдържателно), представяне на фактура (20 %) от организацията в счетоводството на дирекция „Превенции” и подписване на приемо-предавателен протокол.
Чл.18. При необходимост от промяна на параметрите на утвърдения проект или договора:
ал.1 Организацията-изпълнител внася в дирекция „Превенции” писмено обяснение по случая, депозирано в деловодството на общината.
ал.2 Организацията продължава изпълнението на проекта, ако в срок от 7 дни не получи възражение от страна на дирекция „Превенции”.

Раздел III

Отчитане на проектите
Чл.19. Проектите се отчитат съгласно условията и срока на договора с краен финансов и съдържателен (технически) отчет.
ал.1 Крайният отчет - финансов и съдържателен, се внася от организацията-изпълнител с придружително писмо в деловодството на Община Варна, не по-късно от 15 дни след приключването на проекта.
ал.2 Към финансовия отчет се прилагат копия от всички оригинални документи за направените разходи по проекта, заверени с „вярно с оригинала” от организацията-изпълнител.
ал.3 Към съдържателния отчет се прилагат документи и материали (не повече от един екземпляр от всеки вид), удостоверяващи изпълнението на проекта.
Чл.20. Договорните отношения по финансираните проекти приключват с изготвяне и подписване на приемо-предавателен протокол от страна на организацията-изпълнител и вътрешна комисия, определена от директора на дирекция „Превенции”, с които се одобрява крайният отчет и превеждане на сумата, съгласно чл. 17, ал. 2 в определения по договор между бенефициента и Община Варна срок.
Чл.21. Организация, която не представи краен отчет (финансов и съдържателен) или е изразходвала средствата неправомерно, дължи връщането им, съгласно нормативната уредба на Република България. Същата се лишава от правото да кандидатства за бъдещо финансиране с проект пред Община Варна за срок от две години.
Тази Наредба влиза в сила от деня на приемането й от Общински съвет – Варна, като отменя действието на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации – Община Варна приета с Решение № 3122-9/32/09,10.03.2011 г. на ОбС – Варна.

thumb6 varna ORIG