Наредба № 30 за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми

НАРЕДБА № 30
от 20 декември 2000 г.
за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били
зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества
Издадена от министъра на здравеопазването
(обн., ДВ, бр.1 от 2.01.2001 г. т.5, р.1, № 105а)
Раздел I Общи положения
Чл.1.
С тази наредба се установяват условията и редът за участие на лица, които са били
зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, в долечебни и
рехабилитационни програми. Чл.2.
(1) Долечебните програми са дейности за ограничаване и намаляване на здравните и
други вреди за индивида и обществото като цяло, свързани с или причинени от
хроничната злоупотреба на наркотични вещества при лица, които в момента
злоупотребяват и не са в състояние и/или не желаят да прекратят изцяло тази
злоупотреба.
(2) Долечебните програми включват една или няколко от следните дейности, насочени
към ограничаване и намаляване на здравните и други вреди за индивида и обществото
като цяло, свързани с или причинени от хроничната употреба на наркотични вещества:
1. по обмен на игли и спринцовки при инжекционно злоупотребяващи с
наркотични вещества, които включват раздаване на стерилни игли и
спринцовки, както и замяна на употребявани игли и спринцовки със стерилни с
цел намаляване на здравните щети;
2. работа сред лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества, за
повишаване на знанията за поемания здравен риск, отказ или редуциране на
рисковото поведение и подкрепа на позитивните промени в поведението;
раздаване на кондоми; раздаване на информационни материали за поемания
здравен риск, отказ или редуциране на рисковото поведение и подкрепа на
позитивните промени в поведението; насочване за лечение към
специализираните лечебни програми;
3. тестуване за HIV, хепатит В и С, пре- и посттестово консултиране при тестуване
за HIV, мотивиране за ограничаване на рисковото поведение, имунизация за
хепатит В;
4. медицински консултации чрез подвижен лекарски кабинет на лица, зависими
или злоупотребяващи с наркотични вещества.
(3) Долечебните програми се осъществяват от лечебни заведения и юридически лица с
нестопанска цел при условията и по реда на раздел II.
(4) Лицата, които пряко участват в изпълнението на долечебните програми, преминават
през обучение по намаляване на здравните и други щети за индивида и обществото,
свързани със злоупотребата на наркотици. Обучението се провежда от Националния
център по наркомании (НЦН) по програми, утвърдени от министъра наздравеопазването.
Чл.3.
(1) Рехабилитационните програми са психологически и/или социални дейности,
насочени да помогнат на хронично злоупотребяващия с наркотични вещества пациент
да достигне най-доброто възможно ниво на социално функциониране след успешно
приключване на активното лечение.
(2) Рехабилитационните програми се осъществяват в лечебни заведения, както и в
заведения за социални услуги по смисъла на Наредба № 4 от 1999 г. за условията и реда
за извършване на социални услуги (ДВ, бр. 29 от 1999 г.) при условията и по реда на
раздел II.
Раздел II Осъществяване на долечебни програми
Чл.4.
(1) Долечебните програми, включващи дейности по обмен на игли и спринцовки и/или
работа сред лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества, се
осъществяват със съгласието на общината, на чиято територия ще се осъществява
програмата.
(2) Общината дава съгласие или мотивирано отказва осъществяването на долечебните
програми по ал. 1 на територията й в едномесечен срок от подаване на заявление до
нея, придружено от следните документи:
1. копие от разрешението за осъществяване на дейност като лечебно заведение или
удостоверение за регистрация на лечебното заведение и/или удостоверение за
актуално състояние на юридическото лице, което осъществява програмата;
2. свидетелство за съдимост на ръководителя на програмата;
3. описание на програмата, в което са включени: цели, основни задачи,
продължителност, организация на работата, състав и квалификация на
персонала, както и всички други документи, свързани с изпълнението на
програмата;
4. становище от НЦН по програмата;
5. финансова обосновка на програмата.
(3) Лицата, които осъществяват долечебните програми по ал.1, задължително
информират писмено съответното районно полицейско управление на МВР.
Чл.5.
(1) Долечебните програми, включващи тестуване за HIV, хепатит В и С, пре- и
посттестово консултиране при тестуване за HIV, мотивиране за ограничаване на
рисковото поведение или имунизация за хепатит В, се осъществяват от лечебни
заведения със съгласието на НЦН или от юридически лица с нестопанска цел въз
основата на договор с лечебно заведение за извършване на изследванията.
(2) Долечебните програми, включващи медицински консултации чрез подвижен
лекарски кабинет на лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества, се
осъществяват със съгласието на НЦН от лечебни заведения за извънболнична помощ и
диспансери и от юридически лица с нестопанска цел въз основата на договор за
изпълнение на медицинските консултации с лечебни заведения за извънболнична
помощ и диспансери.
(3) В превозното средство, с което се осъществяват медицинските дейности, сеобособява отделно работно място за извършване на прегледи и манипулации, което се
отделя с преграда, осигурява се с течаща топла и студена вода в съответствие с БДС
2823 - 83 "Вода за пиене", оборудва се с шкаф за съхранение на консумативите, работен
плот и затворен контейнер за медицински отпадъци. Стените и подът на транспортното
средство и неговото оборудване трябва да са от материал, който позволява мокро
почистване и дезинфекция. В подвижния лекарски кабинет се използват само
затворени, еднократни системи за вземане на кръв, осигурява се наличието на ръкавици
за еднократна употреба, дезинфектанти за ръце, медицински инструментариум и
повърхности. В него се спазва строг противоепидемичен режим.
Чл.6.
(1) За осъществяване на долечебни програми, които включват тестуване за HIV,
хепатит В и С, пре- и посттестово консултиране при тестуване за HIV, мотивиране за
ограничаване на рисковото поведение или имунизация за хепатит В, или долечебни
програми, включващи медицински консултации чрез подвижен лекарски кабинет на
лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества, лицата подават заявление
до НЦН, документи, удостоверяващи, че са спазени изискванията по чл. 5, както и:
1. копие от разрешението за осъществяване на дейност като лечебно заведение или
удостоверение за регистрация на лечебното заведение и/или удостоверение за
актуално състояние на юридическото лице, което осъществява програмата;
2. описание на програмата, което съдържа основните й задачи, продължителността
й, организация на работата; протоколи на включените в нея дейности, състава и
квалификацията на лицата, които пряко ще изпълняват дейностите, социалната й
политика, мерките за безопасност.
(2) Националният център по наркомании дава съгласие или мотивирано отказва
осъществяването на долечебните програми по ал.1 в едномесечен срок от подаване на
заявлението, придружено от необходимите документи.
Раздел III Осъществяване на рехабилитационни програми
Чл.7.
(1) За осъществяване на рехабилитационни програми за лица, които са били зависими
или са злоупотребявали с наркотични вещества, лечебните заведения и лицата, които
имат право да открият заведение за социални услуги, подават заявление до НЦН, към
което представят:
1. копие от разрешението за осъществяване на дейност като лечебно заведение или
удостоверение за регистрация на лечебното заведение и/или удостоверение за
актуално състояние на юридическото лице, което осъществява програмата;
2. описание на програмата, което съдържа: целите и основните й задачи;
продължителността й; организацията на работа; критерии за включване,
изключване и успешно завършване на програмата; видовете прилагана
индивидуална и групова психотерапия; план за по-нататъчната ресоциализация
на завършилите програмата; състав и квалификация на персонала, длъжностни
характеристики;
3. протоколи на дейностите, които включват и план, критерии и процедури за
оценка на ефективността на програмата;4. план за осъществяването на външна супервизия на програмата - процедури и
външни експерти;
5. документи, свързани с изпълнението на програмата.
(2) Стационарните рехабилитационни програми за лица, които са били зависими или са
злоупотребявали с наркотични вещества, се осъществяват само в домове за медико- социални грижи, лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ и центрове за
социална рехабилитация и интеграция.
(3) Националният център по наркомании дава писменото си съгласие в едномесечен
срок от подаване на заявлението и необходимите документи съобразно съответствието
на представената програма с правилата на добра практика в областта на
рехабилитационните програми.
Раздел IV Участие в изпълнението на долечебни и рехабилитационни програми
на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества
Чл.8.
(1) Лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества,
участват в изпълнението на долечебни програми, които осъществяват дейности по
обмен на игли и спринцовки и работа сред лица, зависими или злоупотребяващи с
наркотични вещества, при следните условия:
1. навършили са 18 години;
2. изразили са писмено съгласие с целите и задачите на програмата и протокола за
нейното осъществяване;
3. работят само под надзора на друг член от екипа, изпълняващ програмата, който
не злоупотребява с наркотични вещества.
(2) Ръководителят на програмата издава на лицата по ал.1 удостоверение за участието
им в програмата. Удостоверението посочва вида програма, номера на документа за
съгласие на общината, личните данни на участника, функциите му и периода от време,
за който е ангажиран.
Чл.9.
(1) Лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества,
участват в изпълнението на рехабилитационни програми при следните условия:
1. да не са злоупотребявали с наркотични вещества през последните 2 години;
2. да са преминали успешно през рехабилитационна програма;
3. да са преминали успешно през едногодишна обучаваща програма по план,
разработен от НЦН и одобрен от министъра на здравеопазването.
(2) В обучаващата програма по ал.1 се включват лица, одобрени от комисия по
селекция, определена със заповед на директора на съответния районен център по
здравеопазване. В състава на комисията се включва поне един лекар психиатър и един
психолог.
(3) Кандидатите за включване в обучаващата програма подават заявление до комисията
по селекция и следните документи:
1. автобиография;2. диплома за най-високо достигнато образование;
3. характеристика от екипа на рехабилитационната програма, която са завършили.
(4) Комисията по селекция провежда на предварително обявена дата интервю с всеки
кандидат, като при нужда могат да бъдат поискани допълнителни документи и
психологични изследвания и интервюто да има повече от една сесия. В едноседмичен
срок след последната сесия тя уведомява кандидатите за решението си относно тяхното
включване в обучаващата програма.
Раздел V Контрол и отчетност на долечебните и рехабилитационните програми
Чл.10.
Ръководителите на долечебни програми за обмен на игли и спринцовки и/или за работа
сред лица, инжекционно злоупотребяващи с наркотични вещества, отчитат дейността
си, както следва:
1. тримесечен отчет за тенденциите в развитието на програмата и за възникнали
проблеми пред общината, в която осъществяват своята дейност, и пред НЦН по
образец, изготвен от НЦН към МЗ;
2. годишен доклад до отдел "Здравеопазване" на общините, в които осъществяват
своята дейност, и НЦН, включващ оценка на ефективността на програмата,
основни изводи и възникнали проблеми, по образец, изготвен от НЦН и одобрен
от министъра на здравеопазването.
Чл.11.
Ръководителите на долечебните програми за тестуване за HIV, хепатит В и С, пре- и
посттестово консултиране при тестуване за HIV, мотивиране за ограничаване на
рисковото поведение или имунизация за хепатит В при инжекционно употребяващи
наркотични вещества представят по образец, изготвен от НЦН към МЗ и одобрен от
министъра на здравеопазването:
1. тримесечен отчет за резултатите от програмата, тенденциите и за възникналите
проблеми пред съответната община, пред НЦН и пред Централната лаборатория
за СПИН и Националната референтна лаборатория по вирусни хепатити при
Националния център по заразни и паразитни болести;
2. годишен доклад за своята дейност с оценка на ефективността на програмата,
основни изводи и възникнали проблеми до съответната община и до НЦН.
Чл.12.
Ръководителите на долечебните програми, извършващи медицински консултации чрез
подвижен лекарски кабинет при лица, зависими или злоупотребяващи с наркотици,
отчитат дейността си, като представят:
1. тримесечен отчет за резултатите от програмата, тенденциите и за възникналите
проблеми пред районния център по здравеопазване, в който осъществяват своята
дейност, и пред НЦН по образец, изготвен от НЦН;
2. годишен доклад до районния център по здравеопазване, в който осъществяват
своята дейност, и до НЦН с оценка на ефективността на програмата, основните
изводи и възникналите проблеми по образец, изготвен от НЦН към МЗ и
одобрен от министъра на здравеопазването.Чл.13.
Ръководителите на рехабилитационни програми отчитат дейността си, като представят
тримесечен отчет пред НЦН за резултатите от програмата, тенденциите и възникналите
проблеми и годишен доклад до НЦН, включващ резултати, основни тенденции, изводи
и възникнали проблеми, по образец, изготвен от НЦН.
Чл.14.
Дейността на долечебните и рехабилитационните програми по тази наредба
задължително се подлага на оценка за ефективност, извършвана ежегодно от НЦН. При
подготовка на оценката могат да се привличат и външни специалисти.
Чл.15.
(1) В НЦН се води регистър на лицата, които осъществяват долечебни и
рехабилитационни програми.
(2) В регистъра се вписват следните данни: име и адрес на лечебното заведение или
организацията, правният статут, видовете дейности, които осъществяват, име и адрес
на ръководителя на програмата, основни количествени показатели за дейностите през
последната година.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл.89, ал.2 от Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.