46798827 526843134456982 3825462155763777536 nНа 23.11.2018 г. в хотел „Черно море“ се проведе дискусионен форум на тема “Ролята на неправителствения сектор в провеждането на общинскaта политика за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора”.

Организатор на събитието e Община Варна, дирекция “Превенции”, в партньорство с Общинскиясъвет по наркотичните вещества, Общинскатакомисия за борбасрещупротивообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Местнатакомисия за борба с трафика на хора и Консултативниясъвет по превенция на ХИВ/СПИН.

Във форума участие взеха председателите на четири постоянни комисии към Общински съвет – Варна - ПК „Младежки дейности и спорт“, ПК „46501743 2197527423819564 8336162326147235840 nЗдравеопазване“, ПК „Социални дейности и жилищна политика“ и ПК „Наука и образование“. В заседанието се включиха още Председателят на Районен съд – Варна, представители на Районна прокуратура, Окръжен съд и Окръжна прокуратура; представители на ОД на МВР, ГПУ „Пристанище Варна“, сектор – БОП – Варна; директори на дирекции в Община Варна, дирекция „Социално подпомагане“, Центъра за Спешна медицинска помощ, секретари на МКБППМН, неправителствени организации.

В рамките на срещата бяха представени програмите, осъществявани от неправителствени организации, финансирани през бюджета на дирекция „Превенции“ за 2018 г.

Резюме на програмите:

 

 - Програма за психологическо консултиране и психотерапия на младежи (18-25 г.) в риск

Програмата се реализира от сдружение „Дружество по позитивна психотерапия в България“. Тя се изпълнява съгласноразрешение с рег.№ 502/15.11.2017 г., издадено от Националния център по наркомании, в съответствие с изискванията на Наредба № 6/11.04.2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества на МЗ и МОН. Програмата е замислена като достъпна и безплатна помощ за младежи (ученици XI- XII клас, студенти, работещи или нетрайно ангажирани с труд младежи, пълнолетни младежи, напускащи по необходимост домове за настаняване на лица без родителска грижа, трайно безработни и икономически неактивни младежи) на възраст 18-25 г., с дезадаптивно поведение, с проблеми свързани с наркотични вещества, без история на зависимост, алкохол и др. или в риск от възникване на подобни проблеми поради емоционални, поведенчески, социални и други причини.

В рамките на програмата през 2018 г. са обхванати над 50 младежи.

- Програма за превенция на самоубийствата сред деца и млади хора

Програмата се реализира от фондация „Суицидопревенция“, в партньорство с Клиниката по токсикология към МБАЛ ВМА Варна и Център за спешна медицинска помощ - Варна. Целта на програмата е да осъществи интервенция в момента на извършения опит за самоубийство и да окаже подкрепа за преодоляване на кризата, повторни консултации, консултиране на близките. Дейностите са насочени към толерантно приемане обратно в семейната и приятелската среда. Усилията подпомагат създаване на условия за общуване и обединение на всички лица, имащи отношения към проблема. Семейството и близките се включват в терапията. Терапевтичният процес включва насърчаване за справяне с интензивни емоции и конфронтация с автоагресивното поведение и насърчаване на личната автономия.   По програмата, в рамките на девет месеца, е осъществено консултиране на 136 човека с опити за самоубийство и 61 родители и близки. Кризисните консултации обхващат 21 младежи със суицид във възрастовата група до 18 години; 39 суицида в групата 18 - 30 години и 76 суицида в групата над 30 години. Идентифицираните от нас причини са: конфликт с родителите; конфликт с връстниците; провал в училище; страх от бъдещето и самота.

- Дейности по Програма за психосоциална рехабилитация и духовно обгрижване на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества

Програмата за психосоциална рехабилитация и духовно обгрижване на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества се реализира от сдружение „Отвори очи“, в съответствие със Споразумение за сътрудничество между Варненска иВеликопреславска Св.Митрополия и Община Варна. Тя се изпълнява с разрешение с рег. №553/28.09.2018 г., издадено от директора на Националния център по наркомании, в съответствие с изискванията на Наредба № 8/07.09.2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества. Дейностите се осъществяват в Православен център за духовно обгрижване на наркозависими младежи „Св. Боян Енравота”, кв. Аспарухово.Обгрижването в Центъра е резидентно. Центърът официално функционира от 2004г. и е създаден, откликвайки на огромната нужда от подобен вид обгрижване. Вътрешните правила, динамиката на програмата и времевият диапазон са в непрекъснато обновяване с цел постигане на максимална ефективност. За 2018 г. в програмата са обхванати двадесет лица в резидентна среда Реалзираните дейности са духовно обгрижване, катехизис, трудова заетост, арттерапия и индивидулна и групова работа с психолог. В мултидисциплинарния екип на програмата участват психиатър- консултант и общопрактикуващ лекар.

  • - Програма за мобилна работа за превенция на рисковото поведение, предназначена за деца от ромска общност и техните семейства

Програмата се реализира от сдружение „Съучастие“. Тя предлага семейно – ориентиран подход за превенция на рисковото поведение. Фокусирана е върху работа със семейства от „Аспарухово“, които са уязвими по отношение на възприемането на различни видове рисково поведение (агресия, употреба на наркотици,злоупотреба с алкохол, рисково сексуално общуване, хазарт, криминални прояви и др.). Родителите често пъти са изложени на натиск да вземат неподходящи решения, които застрашават, както тях, така и семействата им (например: непосилни или незаконни заеми, незаконни трудови отношения, въвличане в трафик с цел трудова експлоатация, хазарт). През 2018 г. са обхванати 20 семейства и техните деца, които поради социални, материални, здравословни или други причини нямат възможност да изградят пълноценна връзка между себе си и обществото. Работата с деца и родители се осъществява от мобилни работници, които в социо-културно отношение са близки до целевата група и са в състояние да предлагат услуги и да оказват подкрепа за разрешаване на конкретни проблеми на семействата. Деца и родители имат възможност заедно да посещават Семейния център на сдружението, където могат да учат и играят заедно. Екипът подкрепя развитието на социалните умения и на двете страни и ги насърчава в овладяването на важни за тях житейски умения.

 - Програма за превенция на риска от въвличане в противообществени прояви и правонарушения на деца от уязвими семейства

Програмата стартира пилотно през 2018 г. и се реализира от сдружение „Младежка инициатива за устойчиво развитие“. Тя се осъществява в партньорство със СУ „Любен Каравелов“. Основната цел е намаляване на риска от извършване на противообществени проявии правонарушения от дете, както и намаляване на риска дете да стане жертва на такива деяния. Програмата предлага дейности, които обхващат всички приоритетни области на работа с ученици, родители, учители и професионалисти, ангажирани в работата с деца.

- Кампания „Православните семейни ценности срещу хазарта“

Тази кампания се реализира от сдружение „Отвори очи“, в съответствие със Споразумение за сътрудничество между Варненска иВеликопреславска Св.Митрополия и Община Варна и с благословията на Негово Високопреосвещенство митрополит Йоан. През годините бяха организирани кампании на различни теми: Православните семейни ценности срещунаркотиците, срещу алкохола, срещу агресията. През 2018 г. е застъпена темата за хазарта. По време на първия етап от кампанията участниците се запознаха с особеностите на този вид зависимост, начините за справяне с проблема и как православната вяра може да бъде превенция и лечение на хазартната зависимост. Във втория етап на кампанията в пет варненки храма, миряни имаха възможността да получат полезна информация по проблема и да участват в дискусии. Резултатите от кампанията показват, че хората приемат изключително отговорно значимостта на този проблем за обществото, както и необходимостта от привличането на по-широк кръг хора в осъществяването на кампании от този род.

В проекта на „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора„ за 2019 г. на дирекция „Превенции“ е предвидено финансиране, с което да се осигури устойчивото развитие и изпълнение на представените по-горе програми.

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.