ОБЩИНА ВАРНА, ДИРЕКЦИЯ „ПРЕВЕНЦИИ”

ПРЕВАНТИВЕН ЦЕНТЪР МЛАДОСТ

Варна, бул. „Владислав Варненчик”, бл.50 (до VarnaTowers)

телефони.: 052820751052 985099факс: 052 820 752

Превантивен център „Младост“ е структура в състава на дирекция „Превенции“.

Разположен в общински имот с обща площ 205 м2  (бул. „Вл. Варненчик”, бл.50 – предблоково пространство, до МОЛ – Двете кули). Състои се от 3 кабинета за индивидуално и фамилно консултиране, многофункционална зала с капацитет 35–40 места, арт-ателие.

В Центъра се осъществяват две постоянни програми на дирекция „Превенции”:

1. „Програма за ранни интервенции на деца и младежи с експериментална употреба/злоупотреба с наркотични вещества”.

2. „Програма за превенция на детското рисково поведение, породено от уязвимост на семейството и/или средата”.

Основен акцент в посочените програми е работата с деца с емоционални и поведенчески проблеми, както и укрепване на семейството при родители от уязвими групи или в риск.

Основните дейности по програмите включват:

 • разнообразни психотерапевтични техники на индивидуално, фамилно и групово ниво;
 • обучения, консултиране и психологична подкрепа на родители;
 • посредничество пред институции за решаване на разнородни социални проблеми;
 • структуриране на свободното време – арт-ателие, хип-хоп-ателие, театрално ателие, арт-терапия и др.
 • с експериментална употреба или злоупотреба на наркотици и алкохол;
 • с агресивно поведение, емоционално реагиране, отчуждение, апатия, конфликти при общуването с връстници и възрастни.
 • със зависимост на родител/родители към алкохол или наркотици;
 • в криза – разделени родители, процес на развод, упражняване на насилие от страна на родител;
 • с отсъстващ родител, поради естеството на работа (работа в чужбина и др.);
 • със смърт на родител/значим близък на детето;
 • в които за децата се грижат близки и роднини;
 • с осиновено дете;
 • в които родител сам отглежда детето си;
 • с други проблеми, налагащи подкрепа.
 • Активно включване на членовете от фамилната система, с цел подобряване на интеракциите в нея като основен ресурс за самопомощ;
 • Предоставяне на възможност децата свободно да изразяват своите актуални емоции и желания – конкретно потиснатите чувства на страх, агресия, вина и тревога, настъпили в резултат на фрустрацията в тесния семеен кръг;
 • Възстановяване на психологическите „щети” чрез провокация на творческия потенциал, даване воля на емоционалните потребности в изграждането на партньорства и създаване на приятелства с връстници, които да спомагат разрешаването на ранните или актуални емоционални трудности;
 • Чрез креативни и интерактивни подходи, стимулиране изграждането на умения при децата, в подкрепа на по-адаптивни форми на поведение и себереализация, респ. усвояване на нови модели в структуриране на поведението;
 • Социална зрялост, чрез интегриране на ресурсите в средата.

Дейностите по програмите имат единно управление и са изцяло финансирани от Община Варна, през бюджета на дирекция „Превенции“.

І. Проблемна ситуация и целева група

1. Проблемна ситуация

Нарастването броя на децата, отглеждани и възпитавани в рискова семейна среда; нарастването броя на деца и младежи с експериментална употреба на наркотици или проблемна употреба на алкохол, увеличават риска от поява на дезадаптивно поведение у децата. Това налага ранна превантивна работа с децата и техните семейства, с цел въздействие върху фамилната система за предотвратяване появата на дезадаптивното поведение на децата в училище, на улицата с връстници, в дома, в интернет-пространството; в социалното им функциониране като цяло.

2. Целева група:

а) деца и младежи:

б) семейства:

ІІ. Основни дейности

1.  Първичен контакт

Първично интервю за оценка на тежестта на проблема и оценка на нуждите; обща информация за лицето; историята проблемното поведение; физическо и психично състояние; социалното положение; индивидуални и фамилни ресурси за справяне с проблемната ситуация; причини за търсене на помощ. Запознаване с консултативните програми за работа в Центъра. При необходимост насочване към други програми, служби или лечебни заведения. Първичният контакт се извършва на място и по телефона.

                        2.Психологическо консултиране и психотерапия

Психологическо консултиране и психотерапия на основата на доброволност и конфиденциалност. За всяко дете/младеж - участник в програмите, след подписана декларация за съгласие от страна на родител/настойник, се изготвя план за работа – индивидуално или групово консултиране и психотерапия. В този план за работа задължително фигурира и консултирането на родители и значими близки; включването им в родителски групи, даване на „обратна връзка” при обективна невъзможност за осъществяване на посочените по-горе индивидуално и групово консултиране и психотерапия. Срокът за работа по случая се договоря в „Споразумение” между екипа на Центъра и семейството. В споразумението са описвани вида и броя на срещите (стандартния брой срещи – индивидуални/групови е 12).

Съпътстващо психологическото консултиране и психотерапия, е участието на децата/младежите в арт-ателие, функциониращо като част от дейността на Центъра.

                         3.Основни акценти от тематичния обхват в психологическото консултиране и психотерапия:

ІII. Насочване към Превантивен център „Младост”

Насочването към професионалната помощ и подкрепа на специалистите от Превантивен център „Младост” се извършва от: отдел „Закрила на детето”, Център за спешна медицинска помощ, Отделение по токсикология, училищна общност, лични лекари, организации и институции, работещи с деца с рисково поведение, родители, ползвали услугите на Центъра и др.

IV. Екип

Капка Николова – главен експерт в дирекция „Превенции”, координатор на Превантивен център „Младост”

Марина С. Иванова – старши експерт в дирекция „Превенции”

Д-р Александър Попов – психиатър, експерт по зависимостите

Константин Воденичаров – психолог-психотерапевт

Диляна Атанасова - психолог

Илка Димитрова – художник          

V. Информация и предварително записване: на телефони: 052 820 751; 052985099

Капка Николова - координатор на Превантивен център „Младост”

           Марина Иванова - старши експерт, Община Варна, дирекция „Превенции”,

ffllinstgutttp2

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.