Програмата е приета с решение 1532-5/37/30.01.2019 г.

 

„ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ СРЕД ДЕЦА И МЛАДИ ХОРА – 2019

 

ДЕЙНОСТИ

 

 

I.

 

ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ОТ НПО

(д.2/22/239 „Местна дейност –Превенции”)

1.

Финансиране на проекти на НПО за обща превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора

Осъществява се в съответствие с изискванията на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – Община Варна, приета с решение на ОбС – Варна. Финансирането се извършва на два трансфера.

2.

Дейности по Програма за психосоциална рехабилитация и духовно обгрижване на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества

Изпълнител: сдружение „Отвори очи”

Дейностите се финансират в съответствие със Споразумение за сътрудничество между Варненска и Великопреславска Св.Митрополия и Община Варна. Програмата се изпълнява с разрешение с рег. №553/28.09.2018 г., издадено от директора на Националния център по наркомании, в съответствие с изискванията на Наредба № 8/07.09.2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества.

Програмата получи положително становище за финансиране на съвместно заседание на   Общински съвет по наркотичните вещества – Варна, Местна комисия за борба с трафика на хора -Варна, Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН от 20.09.2018 г.

Субсидията се предоставя на три трансфера на основание ежегодно сключван договор между Общината и сдружението.

3.

Програма „Православните семейни ценности срещу зависимостта към новите дроги“

Изпълнител: сдружение „Отвори очи”

Дейностите се финансират в съответствие със Споразумение за сътрудничество между Варненска и Великопреславска Св.Митрополия и Община Варна.

Програмата получи положително становище за финансиране на съвместно заседание на   Общински съвет по наркотичните вещества – Варна, Местна комисия за борба с трафика на хора -Варна, Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН от 20.09.2018 г.

Субсидията се предоставя на два трансфера на основание ежегодно сключван договор между Общината и сдружението.

4.

Програма за психологическо консултиране и психотерапия на младежи (18-25 г.) в риск

Изпълнител: сдружение „Дружество по позитивна психотерапия в България”

Програмата се изпълнява съгласно разрешение с рег.№ 502/15.11.2017 г., издадено от Националния център по наркомании, в съответствие с изискванията на Наредба № 6/11.04.2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества на МЗ и МОН.

Програмата получи положително становище за финансиране на съвместно заседание на   Общински съвет по наркотичните вещества – Варна, Местна комисия за борба с трафика на хора -Варна, Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН от 20.09.2018 г.

Субсидията се предоставя на три трансфера на основание ежегодно сключван договор между Общината и сдружението.

5.

Програма за посттравматична и вторична превенция на хора, извършили опит за самоубийство

Изпълнител: фондация „Суицидопревенция“

Програмата е разработена в съответствие с принципите и целите заложени в Националната Програма за превенция на самоубийства на МЗ

Програмата получи положително становище за финансиране на съвместно заседание на   Общински съвет по наркотичните вещества – Варна, Местна комисия за борба с трафика на хора -Варна, Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН от 20.09.2018 г.

Субсидията се предоставя на три трансфера на основание ежегодно сключван договор между Общината и фондацията.

6.

Програма за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ сред деца и млади хора в риск

Изпълнител: Фондация „Център за социално-екологични практики“

Програмата е разработена в съответствие с Общинската стратегия за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ 2016-2020г.: специфична цел 3., приоритетна област I т. 2 и с Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ 2017-2020 г.: стратегически цели 1 и 4 и стратегически интервенции 4 и 6 от раздел Ж. Млади хора; деца и млади хора в риск

Програмата получи положително становище за финансиране на съвместно заседание на   Общински съвет по наркотичните вещества – Варна, Местна комисия за борба с трафика на хора -Варна, Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН от 20.09.2018 г.

Субсидията се предоставя на три трансфера на основание ежегодно сключван договор между Общината и фондацията.

7.

Програма за консултиране на професионалисти за ранна идентификация и работа по случаи на трафик на хора

Изпълнител: сдружение „Младежка инициатива за устойчиво развитие“

Програмата е разработена в съответствие с Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021 г. и с Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора.

Програмата получи положително становище за финансиране на съвместно заседание на   Общински съвет по наркотичните вещества – Варна, Местна комисия за борба с трафика на хора -Варна, Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН от 20.09.2018 г.

Субсидията се предоставя на три трансфера на основание ежегодно сключван договор между Общината и сдружението.

II.

Превенция сред деца и младежи в риск

програми и дейности със селективен и индикативен подход

(д.2/22/239 „Местна дейност –Превенции”)

8.

·       Програма за индикативна превенция на употребата на наркотични вещества сред деца в риск. Програмата се изпълнява от дирекция „Превенции“, съгласно разрешение с рег. №1108/12.08.2015 г., издадено от директора на Националния център по наркомании в съответствие с изискванията на Наредба № 6/ 11.04.2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества на МЗ и МОН

·       Кампания за ваксиниране срещу хепатит Б на 50 пълнолетни лица от ромски произход с рисково поведение, свързано с наркотици и/или сексуална експлоатация. Дейностите се осъществяват в партньорство със сдружение „Съучастие“

·       Дейности по прилагането на местно ниво на Национална стратегия за борба с наркотиците и План за действие, Национална стратегия и програми за борба с трафика на хора (в.ч. и Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик), Национална програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ, национални програми и правни норми, свързани с работата с деца с конфликт със закона, други национални стратегии и програми в областта на превенция на рисковото поведение      

        

III.

Превенция в училищна общност

програми и дейности с универсален подход

(д.2/22/239 „Местна дейност –Превенции”)

9.

·       Програма за превенция на агресивното поведение сред ученици от I - IV клас

Програмата се изпълнява в ОУ „Ст. Михайловски“, ОУ „Н. Вапцаров“,ОУ „Черноризец Храбър“,ОУ „Цар Симеон I“, СУ „Елин Пелин“, ОУ „Иван Рилски“, ОУ „Йордан Йовков“ и ОУ „Васил Априлов“

·       Програма за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици V-VII клас

Програмата се изпълнява с разрешение рег. №147/09.05.2017 г., издадено от директора на Националния център по наркомании, съгласно изискванията на Наредба № 6/ 11.04.2014 г. на МЗ и МОН за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества. Програмата е въведена в ОУ „Антон Страшимиров“, ОУ „Г. С. Раковски“, ОУ „Димчо Дебелянов“, ОУ „Добри Чинтулов“, ОУ „Константин Арабаджиев“, ОУ „Свети Иван Рилски“, ОУ „Иван Вазов“, СУ „Елин Пелин“, ОУ „Христо Ботев“, СУ „Любен Каравелов“, ОУ „Панайот Волов“, ОУ „Черноризец Храбър“, СУ „Неофит Бозвели“,СУ за ХНИ „К. Преславски“

·       Програма за превенция на рисковото поведение сред ученици VIII-XII клас

Програмата включва три основни направления:

- Превенция на употребата на наркотични вещества (дейностите в това направление се осъществяват съгласно разрешение с рег. №1601/04.12.2015 г., издадено от директора на Националния център по наркомании в съответствие с изискванията на Наредба № 6/ 11.04.2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества на МЗ и МОН)

           - Превенция на трафика на хора

           - Превенция на рисковото сексуално общуване, ХИВ/СПИН и СПИ

           Програмата се изпълнява в:

           - училища с разкрити превантивни клубове, работещи по метода „връстници обучават връстници“ - (I ЕГ, III ПМГ „Акад. Методий Попов“, IV ЕГ „Фр. Жолио-Кюри“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, СУ за ХНИ „К. Преславски“, Професионална техническа гимназия, МГ „Д-р П. Берон“, Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров", Варненска търговска гимнaзия “Георги Стойков Раковски“, Професионална гимназия по икономика „д-р Иван Богоров“. През 2019 г. предстои разкриване на три нови клуба в Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване, СУ „Климент Охридски“, СУЕО „А.С Пушкин“

- училища без разкрити превантивни клубове, работещи по метода „връстници обучават връстници“

·      Церемония „Младите хора и бъдещето“

Церемония по връчване на отличия на варненски училища за активното им участие и принос в развитието и осъществяването на общинската политика за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора

·       Обучителни школи за ученици, работещи по метода“връстници обучават връстници“ за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора

 

IV.

Превантивни кампании и инициативи в общността

(д.2/22/239 „Местна дейност –Превенции”)

10.

Дейностите се организират от дирекция „Превенции“, съвместно с Общинския съвет по наркотичните – Варна (ОСНВ), Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОКБППМН), Местна комисия за борба с трафика на хора – Варна (МКБТХ), Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН

·         Общински кампании и инициативи

-      Информационна кампания „Не шофирай ако си пил!”, в партньорство с ОД на МВР – Варна, сектор „Пътна полиция”, Асоциация за защита на застраховани и пострадали при пътно транспортни произшествия, варненски   училища и университети, НПО и др.

-      Открити дни на комисиите за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, в партньорство с ОД на МВР и училища

-      Състезание - викторина „Ваканция, здравей! Да играем безопасно“, в партньорство с ЦКБППМН, ОД на МВР – Варна и училища.

-      Кампания „Лято без риск“ Кампанията ще се проведе в три основни направления – превенция на употребата на наркотични вещества, превенция на трафика на хора и превенция на ХИВ/СПИН и СПИ. В рамките на кампанията да бъдат приоритетно заложени работа по метода „връстници обучават връстници“ и спортни дейности с деца и младежи като допълващ превантивен отговор на наблюдаваните негативни тенденции в рисковото поведение на подрастващите. Чрез включването на спортни игри в кампанията ще се обогати палитрата от инициативи, които общината подготвя, във връзка с Варна – европейски град на спорта през 2019 г.

·         Реализиране на национални кампании и инициативи на местно ниво по повод международни и европейски чествания:

 

-      Седмица посветена на „Международен ден за безопасен интернет”, в партньорство с Национален център за безопасен интернет

-      Кампания „Закъде пътуваш?“, в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора, ОД на МВР, Бюро по труда – Варна, средни и висши учебни заведения, НПО и медии

-      Седмица посветена на „19 май - Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН”, в партньорство с Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН – Варна, РЗИ – Варна, МУ – Варна, НПО

-      Седмица посветена на „26 юни – Международен ден против употребата и търговията с наркотици”, в партньорство с Общински съвет по наркотичните вещества – Варна, ОД на МВР, здравни заведения, средни и висши учебни заведения, НПО и медии

-      Кампания „Синьо сърце“, посветена на „30 юли - Международния ден за борба с трафика на хора“, в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора, Местна комисия за борба с трафика на хора – Варна, ОД на МВР, средни и висши учебни заведения, НПО и медии

-      Седмица посветена на „18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора”, в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора, Местна комисия за борба с трафика на хора – Варна, ОД на МВР, средни и висши учебни заведения, НПО и медии

Седмица посветена на „1 декември – Световен ден за борба със СПИН”, в партньорство с Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН – Варна, РЗИ – Варна, МУ – Варна, организации, работещи по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ 2017-2020 г.

 

 

V.

 

Мониторинг и изследвания

(д.2/22/239 „Местна дейност –Превенции”)

 

11.

·       Изследователски модул „ Наркотици, сексуално поведение и трудова миграция“, част от представително социологическо проучване сред пълнолетното население на град Варна

·       Други изследвания, свързани с рисковото поведение сред младежи 14-18 г.

         Изследванията се осъществяват в партньорство с Център за социални изследвания към ИУ- Варна

 

 

 

Забележка:  Дейностите в раздел II, III, IV и V получиха положително становище за включване в настоящата Програма с решение от 20.09.2018 г. на съвместно заседание на Общински съвет по наркотичните вещества – Варна, Местна комисия за борба с трафика на хора - Варна, Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН

 

 

logo sport

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.